Ekspertyzy kryminalistyczne

Audyt

Detektywistyka

Szkolenia

Narkotesty

Regulamin

Regulamin świadczenia usług serwisu www.kryminalistyka.net (dalej „Regulamin”)

I. Informacje o Usługodawcy
1. Właścicielem internetowego serwisu www.kryminalistyka.net jest Ewa Gałkowska prowadząca firmę Ośrodek Badań DNA-WLGM Biuro Kryminalne Ewa Gałkowska z siedzibą w Warszawie, ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, NIP: 558-111-88-68, REGON: 015201853, www.kryminalistyka.net, zwany dalej „Usługodawcą”.
2. Adresem poczty elektronicznej Usługodawcy jest: info@kryminalistyka.net
3. Numerem telefonu stacjonarnego Usługodawcy jest: 022 633 54 54.
4. Numerem telefonu komórkowego Usługodawcy jest: 0-515 25 90 60.
5. Numerem faksu Usługodawcy jest: 022 633 68 92.

II. Postanowienia ogólne
1. Serwis realizuje zamówienia złożone w Polsce i za granicą.
2. Serwis oferuje usługi z zakresu ekspertyz i badań kryminalistycznych. Aktualny wykaz usług dostępny jest na stronie internetowej Serwisu kryminalistyka.net pod adresem: www.kryminalistyka.net
3. Usługodawca porozumiewa się z klientem za pomocą adresów poczty elektronicznej (adresów email).
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedozwolone używanie otrzymanych opinii, w szczególności za posłużenie się nimi do czynności lub zaniechań niezgodnych z prawem, w tym wskazanych w Kodeksie karnym lub Kodeksie karno-skarbowym.

III. Ceny
1. Ceny usług wyrażone są w złotych polskich i podawane w wartości netto oraz brutto zawierającej podatek VAT.
2. Na wszystkie usługi wystawiamy faktury VAT.

IV. Składanie i realizacja zamówień
1. Zamówienia można składać poprzez system zamówień na stronie kryminalistyka.net, 24 godziny na dobę przez cały rok, poprzez wypełnienie wszystkich pól wskazanych w zamówieniu.
2. Zamówienia niekompletne lub nieprawidłowe podlegają zmianie lub uzupełnieniu na wniosek Usługodawcy.
3. Zamówienia otrzymane po godz. 14.00 oraz w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane będą w najbliższym, następującym po przerwie dniu roboczym.
4. Każde zamówienie złożone w serwisie kryminalistyka.net zostanie potwierdzone wiadomością wysłaną na adres email klienta. Data wysłanego potwierdzenia jest datą zawarcia Umowy. Do wiadomości dołącza się treść niniejszego Regulaminu.
5. Terminy realizacji zamówień są określane w mailu Usługodawcy po zapoznaniu się z przekazanymi dokumentami.
6. Serwis kryminalistyka.net zastrzega sobie prawo do odrzucania zamówień wzbudzających wątpliwości co do ich legalności albo autentyczności lub zamówień, których nie można potwierdzić w trybie wskazanym w pkt 4 z przyczyn, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
7. Jeżeli w chwili składania zamówienia usługa, której dotyczy zamówienie jest niedostępna, Usługodawca niezwłocznie informuje o tym zamawiającego, podając przybliżony czas wykonania usługi. Jeżeli zamawiający nie zgadza się na takie rozwiązanie, takie oświadczenie zamawiającego uznaje się za uchylenie się od skutków prawnych złożonego zamówienia. Umowę uznaje się wówczas za niezawartą.
8. W przypadku usług objętych Regulaminem Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu takiej usługi. Przyjmuje się, że usługa jest w pełni natychmiast wykonywana przez Usługodawcę, o czym klient jest informowany w chwili złożenia zamówienia. Klient wyraża na takie działanie zgodę składając zamówienie (art. 38 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta).

V. Wysyłka i płatność
1. Zamówiona opinia wysyłana jest na koszt zamawiającego za pośrednictwem kuriera. Cała płatność, w tym koszt wysyłki kurierem (100 zł netto tj. 123 zł brutto PLN), następuje wówczas gotówką w biurze lub przelewem bankowym na konto Usługodawcy. Cała płatność jest zryczałtowana i niezależna od wybranego spedytora.
2. Kupujący w trakcie składania zamówienia ma możliwość dokonania zapłaty za towar w formie przedpłaty za pomocą przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy:
mBank 51 1140 2004 0000 3302 4461 6808,
Ośrodek Badań DNA-WLGM Biuro Kryminalne, ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa.
Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu kwoty wymienionej w zamówieniu. Opłata za przelew jest taka sama jak w każdym innym przypadku zlecania przelewu przez klienta za zakup innych towarów lub usług.
3. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionej opinii, po wcześniejszym dokonaniu zapłaty na rachunek bankowy Usługodawcy zgodnie z pkt 2. Odbiór osobisty następuje pod adresem wskazanym w pkt I.1, po wcześniejszym umówieniu się na odbiór osobisty. Biuro Usługodawcy czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.
4. Po dokonaniu przez zamawiającego zapłaty za zamówioną usługę na podstawie pkt 2, informujemy klienta o wysyłce zamówienia lub możliwości odbioru osobistego zamówienia.
5. Wysyłka kurierem lub odbiór osobisty są wyłącznymi metodami otrzymania zamówieniowego towaru, chyba, ze Usługodawca na wniosek klienta zgodzi się na inny sposób dostawy.

VI. Reklamacje
1. Klient ma prawo składania reklamacji w zakresie usług świadczonych przez
serwis kryminalistyka.net
2. Reklamacje składa się na formularzy według załączonego wzoru.
Formularz reklamacyjny Word

Formularz reklamacyjny PDF

3. Reklamacje można składać pisemnie lub elektronicznie na adresy podane w Regulaminie.
4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji.
5. Odpowiedź na reklamację będzie udzielana w formie w jakiej reklamacja została złożona, chyba że Usługodawca i klient uzgodnią inną formę.
6. Klient niezadowolony z rozstrzygnięcia reklamacji może złożyć powództwo do sądu powszechnego właściwego według przepisów o właściwości ogólnej.

VII. Ochrona danych osobowych klientów, będących osobami fizycznymi
1. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klienta, będącego osobą fizyczną, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe klienta zamieszczone w zamówieniu zbierane są wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zlecenia.
2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych klientowi, będącemu osobą fizyczną, przysługuje:
1) prawo do wglądu w swoje dane oraz do ich poprawiania;
2) prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania wykorzystywania danych osobowych klienta ze względu na szczególną sytuację klienta;
3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, gdy Usługodawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub przekazuje te dane innemu administratorowi danych.

VIII. Prawa autorskie
Treść stron internetowych kryminalistyka.net chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że Usługodawca wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

IX. Faktury VAT
Serwis kryminalistyka.net wystawia faktury VAT na wniosek klienta zawarty w zamówieniu. Aby uzyskać fakturę VAT należy w danych kupującego w zamówieniu podać wymagane dane tj.: imię i nazwisko lub firmę (nazwę) przedsiębiorcy, nr NIP (przedsiębiorcy), nr PESEL (konsumenci) oraz dokładny adres.

X Prawo właściwe i jurysdykcja sądowa
1. Językiem stosowanym w relacjach klienta z Usługodawcą jest język polski.

2. Prawem właściwym, które stanowi podstawę stosunków Usługodawcy z Klientem przed zawarciem Umowy na odległość, oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy jest prawo polskie.

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem zamówienia jest sąd wg przepisów Kodeksu postepowania cywilnego o właściwości ogólnej.

XI. Wymagania techniczne do składania zamówień
1. PC: przeglądarki Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, procesor Pentium II i wyżej, wskazana rozdzielczość 1024x768.

2. MAC: przeglądarki Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, procesor G3 i wyżej, wskazana rozdzielczość 1024x768.