Ekspertyzy kryminalistyczne

Audyt

Detektywistyka

Szkolenia

Narkotesty

Badania Fonoskopijne

Pobieramy materiał porównawczy do identyfikacji mówców na terenie całej Polski.

Możemy wydawać opinie zespołowe (3 ekspertów fonoskopii).

 Fonoskopia to ogół działań mających na celu przeprowadzenie:

1. Analizy nagrań cyfrowych i wykonanych metodą analogową
- zbadanie każdego rodzaju nagrań, jakie to zostały przygotowane z wykorzystaniem właściwych urządzeń zapisujących dźwięk,
- sporządzanie opisu urządzeń nagrywających,
- odtworzenie nagrań usuniętych z różnych urządzeń cyfrowych.

2. Cyfrowej obróbki nagranych dźwięków
- ponowny zapis pliku, ale już w innym formacie,
- określenie zakłóceń w nagraniu,
- likwidowanie zakłóceń na uzyskanych nagraniach.

3. Transkrypcji nagranych dźwięków
- stenogramy i spisywanie zarejestrowanych audio dokumentów świadczone w różnych językach,
- spisywanie nagrań z wielopłaszczyznowymi zakłóceniami.

4. Pisemnego poświadczenia prawdziwości nagranych dźwięków
- zastosowanie oscylogramów, spektrogramów i wielu innych,
- określenie autentyczności, jednostajności i braku ingerencji w nagrania sporządzone w sposób analogowy.

5. Rozpoznawania głosów
- jednoznaczne potwierdzenie albo zaprzeczenie tożsamości głosu,
- analiza porównawcza posiadanych próbek mowy – znalezienie podobieństw lub też jego braku w cechach akustycznych głosu,
- określenie liczby głosów uczestniczących w nagraniu,
- pobranie i zabezpieczenie materiału wykorzystywanego w późniejszych porównaniach.

6. Sporządzenia profilu psycholingwistycznego danego głosu
- nakreślenie profilu osobowościowego postaci biorąc pod uwagę analizę ściśle określonych jednostkowych cech mowy, barwy głosu, akcentu, słownictwa i wielu innych,
- nakreślenie stanu emocjonalnego osoby w chwili sporządzania nagrania.

7. Wykonanie nagrań w nietypowych albo patologicznych warunkach
- pod wpływem działania narkotyków, alkoholu i wielu innych,
- w sytuacji zagrożenia życia,
- w przypadku stwierdzenia patologii anatomicznych oraz funkcjonalnych toru głosowego.

8. Przygotowania dokumentów do celów rozprawy sądowej
- wykonanie dokumentacji dowodowej po korekcie sądowej,
- sporządzenie całkowitej dokumentacji,
- świadczeni usług konsultacyjnych w sprawach wymaganego sprzętu oraz warunków niezbędnych do przeprowadzenia nagrania.

9. Nagrania dźwiękowe i mowy stosuje się i w sprawach karnych i cywilnych:
- proceder łapówkowy,
- groźby karalne,
- nakłanianie do dopuszczenia się czynu karalnego,
- przestępczość zorganizowana,
- sprawy rozwodowe,
- procesy o naruszenie dóbr osobistych,
- fałszywe zgłoszenia alarmowe.

Fonoskopia to przede wszystkim szczegółowa analiza nagrań cyfrowych i analogowych. Nie ważne na jakim urządzeniu były one dokonane.

Analiza nagrań to także przygotowanie dokładnej charakterystyki urządzeń, na jakich to wykonano nagrania. Bada się stan fizyczny nośników, format zapisu i system. Dodatkowo trzeba oznaczyć konkretne parametry elektroakustyczne.
Fonoskopia daje możliwość także na odtworzenie nagrań, które zostały utracone z urządzeń cyfrowych. Dzieje się tak albo z przyczyn niezależnych od człowieka – błędy w działaniu i funkcjonowaniu nośnika, albo z przyczyn losowych – uszkodzenia mechaniczne i fizyczne nośnika.

Badania fonoskopowe to także obróbka cyfrowa nagrań, jaka to umożliwia zmianę formatu plików, precyzyjne wskazanie typu występujących zakłóceń lub zniekształceń dźwięku.

Osoba trudniąca się badaniami fonoskopowymi przeprowadza transkrypcje nagrań, jaka to może być wykonana w różnych językach. Do tego celu stosuje się specjalne oprogramowanie oraz sprzęt.

Dzięki analizie akustyczno - pomiarowej oraz wizualnej możemy potwierdzić autentyczność nagrań. Analizę tą przedstawia się jako oscylogramy, czy też spektrogramy.

W skomplikowanych sprawach karnych fonoskopia umożliwia przeprowadzenie identyfikacji głosów z nagrań. Taka procedura jest istotna przy sprawach o groźby karalne, porwania, podejrzeniach korupcyjnych, podżeganiu do czynu karalnego, przestępstw zorganizowanych, spraw rozwodowych i wielu innych. Fonoskopia albo potwierdza albo zaprzecza tożsamość głosu zabezpieczonego na pobranym materiale dowodowym.

Fonoskopia obejmuje również opracowywanie psycholingwiostycznego profilu osoby, jakiej głos poddawany jest badaniu. Profil nakreśla się biorąc pod uwagę indywidualne cechy mowy, głosu, akcentu, dialektu, poprawności językowej, stosowanego słownictwa jego bogactwa, ekspresji.

Organy ścigania korzystają z badań konoskopowych do wykonania analizy nagrań mowy osób, jaka to została zarejestrowana w nietypowych warunkach. Najczęściej ma to miejsce jeśli chodzi o nagrania pod wpływem środków odurzających, napojów alkoholowych, leków odurzających i wielu innych. Włącza się do tego sytuacje zagrożenia życia oraz patologie anatomiczne i funkcjonalne toru głosowego.

Wszystkie osoby wykonujące badania fonoskopowe przygotowują materiały dowodowe dla organów ścigania i sądów. Przygotowują niezbędną dokumentację wykonanych czynności, jak i także udzielają konsultacji w kwestii wykorzystywanego do nagrań sprzętu oraz warunków niezbędnych do właściwego ich przeprowadzenia.