Ekspertyzy kryminalistyczne

Audyt

Detektywistyka

Szkolenia

Narkotesty

Badania Toksykologiczne

Oferujemy transport dowodów rzeczowych na terenie całej Polski.

Na polskim rynku niewiele jest firm dorównujących naszemu przedsiębiorstwu. Tylko my gwarantujemy ci kompleksowe usługi w zakresie:

1. Analizy jakościowej oraz ilościowej substancji w postaci lotnej:

 • wszelkich rodzajów alkoholi i ich pochodnych,
 • estrów, aldehydów oraz ketonów,
 • wszystkich rozpoznanych substancji ropopochodnych,
 • glikoli etylowych,
 • związków cyjanowych.

2. Oznaczania substancji nieorganicznych:

 • badanie płynów ustrojowych jak i również tkanek organizmu, by wykryć ewentualne zatrucie jonami metali ciężkich,
 • badanie płynów ustrojowych albo tkanek, by wykryć obecność w nich anionów.

3. Analiza jakościowa na obecność różnorodnych leków oraz narkotyków z wykorzystaniem testów immunochemicznych:

 • badanie moczu w celu wykrycia narkotyków,
 • badanie moczu w celu wykrycia i określenia leków.

4. Przeprowadzenie kompleksowej analizy jakościowej i ilościowej na obecność ksenobiotyków o charakterze narkotyków:

 • opiaty do których zaliczyć należy morfinę, kodeinę, papawerynę, narkotynę, narceinę,
 • opioidy do których zaliczmy petydynę, fentanyl, pentazocynę, dekstromoramid,
 • pochodne amfetaminy i sama amfetamina,
 • metabolity oraz kokaina,
 • marihuana, haszysz,

5. Kompleksowa analiza jakościowo ilościowa na obecność leków o różnorodnym działaniu farmakologicznym:

 • leki nasenne,
 • nie będące narkotykami leki przeciwbólowe,
 • leki psychotropowe,
 • leki przeciw padaczce,
 •  zażywane doustnie leki na cukrzycę.

6. Badanie pod względem jakościowym i ilościowym obecności ksenobiotyków we włosach:

 • wyszukiwanie , określanie i przeprowadzanie analizy ilościowej opioidów, amfetaminy, kokainy, kannabinoli,
 • wyszukiwanie, określanie oraz przeprowadzenie analizy ilościowej podstawowych grup leków.

7. Nasza firma przeprowadza również analizę dostarczonych dowodów rzeczowych:

 • analiza narkotyków,
 • analiza wszystkich znalezionych na miejscu przestępstwa substancji płynnych i stałych.

8. Badanie jakościowe i ilościowe pestycydów:

 • związki chemiczne fosfororganiczne oraz karbaminiany,
 • wszelkiego rodzaju polichlorowe węglowodory, parakwat, DDT, dikwat oraz pochodne kwasu fenoksyoctowego.

9. Wszelkiego rodzaju specjalne analizy:

 • zbadanie obecności tlenku węgla we krwi i tkankach,
 • zbadanie methemoglobiny we krwi,
 • zbadanie ACHE,
 • poszukiwanie plam śliny w znalezionych dowodach rzeczowych,
 • poszukiwanie plam moczu w znalezionych dowodach rzeczowych.
 • Nasza firma analizuje najróżniejszy materiał dostarczony jej do badań. Materiał ten może być:
 • pobrany od żywej osoby,
 • pobrany od osoby zmarłej,
 • mieć postać dowodów rzeczowych w postaci ciekłej lub stałej. 

Ponad to wykonujemy także opinie w zakresie:

 • toksykologii ogólnej
 • toksykologii klinicznej i sądowej
 • farmakokinetyki
 • farmakodynamiki
 • toksykokinetyki
 • farmakologii
 • farmakologii klinicznej
 • analityki klinicznej
 • bioanalizy (biomarkery środowiskowe)
 • bromatologii
 • raporty eksperta i raporty kliniczne (toksykologiczne) oraz inne opracowania dotyczące bezpieczeństwa stosowania leków, ksenobiotyków, substancji używanych w kosmetyce (również u noworodków, niemowląt i dzieci).
 • raporty eksperta i raporty kliniczne (toksykologiczne) oraz inne opracowania dotyczące chemii gospodarczej (np. środki piorące, dezynfekujące, repelenty, mydła, blokery UVA i UVB itp.)
 • raporty eksperta i raporty kliniczne (toksykologiczne) oraz inne opracowania dotyczące suplementów diety a także narażenia zawodowego lub przypadkowego na zatrucia ostre, podostre i przewlekłe spowodowane emisją ksenobiotyków do powietrza, gleby i wody.
 • Całościowa charakterystyka substancji ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki działania na organizm ludzki po wniknięciu różnymi drogami (doustnie, przez skórę, inhalacyjnie), oszacowanie wpływu immunomodulacji na organizm zdrowych ludzi, ryzyko narażenia na jednorazowe, powtarzające się dawki substancji wskutek jej emisji do otoczenia pracy ludzi, ryzyko stałego narażenia z oszacowaniem ryzyka narażenia na powtarzające się dawki substancji w otoczeniu pracy ludzi przy produkcji, pakowaniu, kontrola jakości itp. oraz wskazanie minimalnych środków ochrony osobistej i zabezpieczenia obszarów produkcyjnych w trakcie wytwarzania substancji czynnej.