Ekspertyzy kryminalistyczne

Audyt

Detektywistyka

Szkolenia

Narkotesty

Badania Środowiskowe

Oferujemy Państwu kompleksowe testy chemiczne w zakresu ochrony środowiska.

Nasze badania skierowane są głównie na oznaczanie związków organicznych i nieorganicznych będących źródłem zanieczyszczeń wód, gleby i powietrza.

Oto wykaz oznaczanych związków:

1. Azotany i azotyny obecne w glebie i wodzie

2. Związki organiczne znajdujące się w wodzie i glebie oznaczamy za pomocą technik chromatograficznych (chromatografia gazowa) – epoksyetan, epoksypropan, benzen, chlorofenole, wielopierścieniowe węglowodory alifatyczne

3. Związki organiczne należące do grupy alkanów, alkoholi, węglowodorów aromatycznych, estrów, eterów, chlorowcopochodnych, ketonów, terpenów i rozpuszczalników organicznych:

 • aceton
 • alkohol izopropylowy
 • akrylany
 • benzen
 • benzyna ekstrakcyjna
 • benzyna do lakierów
 • butan-1-ol
 • butan-2-on
 • chloroform
 • cykloheksanon
 • dekan
 • dichlorometan
 • 1,2-dichloroetan
 • dodekan
 • etanol
 • eter dietylowy
 • etylobenzen
 • heksan
 • heptan
 • izomer ksylenu
 • izooktan
 • nafta
 • nonan
 • octan butylu
 • octan winylu
 • oktan
 • pentan
 • pentan-1-ol
 • propylobenzen
 • styren
 • terpentyna
 • tetrachloroeten
 • tetrahydrofuran
 • toluen
 • trichloroeten
 • tridekan
 • trimetylobenzen
 • toluen
 • undekan


4. Oznaczamy stężenie metali ciężkich w wodzie, ściekach i glebie za pomocą metody spektrometrycznej ICP-OES (Cd, Cr, Cu, Hg, ni, Pb, Zn)

5. Badamy nawozy i środki ochrony roślin

Przeprowadzamy również analizy biologiczne, toksykologiczne i mikrobiologiczne, także z zakresu bakteriologii.