Ekspertyzy kryminalistyczne

Audyt

Detektywistyka

Szkolenia

Narkotesty

Opinie Finansowo - Księgowe

Księgowość śledcza do przede wszystkim:

 1. analiza finansowa przedsiębiorstwa;
 2. analiza księgowa;
 3. analiza ekonomiczna;
 4. analiza bankowa;
 5. analiza deklaracji podatkowych;
 6. analiza kadrowa;
 7. analiza dokumentacji ZUS;
 8. analiza przepływu składników majątku przedsiębiorstwa.

Oferujemy kompleksowe ekspertyzy z zakresu rachunkowości, zarządzania, księgowości, finansów, bankowości oraz ekonomii.

 • księgowość śledcza
 • ekspertyzy księgowe
 • badanie sprawozdań finansowych
 • ekspertyzy ekonomiczno-finansowe
 • analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • analiza księgowa
 • analiza ekonomiczna
 • analiza bankowa
 • finanse i księgowość przedsiębiorstw
 • finanse i księgowość banków
 • przekształcenia własnościowe
 • procedury kredytowe i pomocy publicznej
 • zamówienia publiczne
 • fundusze strukturalne UE
 • zarządzanie nieruchomościami
 • wycena nieruchomości
 • wycena przedsiębiorstw

Analizy ekonomiczne są realizowane m.in. za pomocą:

 • Analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, umożliwiającej ustalenie stanu finansowego oraz perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa,

Studium wykonalności wraz z wnioskami o finansowanie projektów, obejmującymi:

 • analizę techniczną i technologiczną,
 • analizę finansową i analizę wrażliwości,
 • analizę ekonomiczną – analizę wydatków i korzyści oraz efektywności kosztowej,
 • analizę administracyjno-organizacyjną,
 • analizę ryzyka i niepewności w projektach inwestycyjnych,
 • raport o oddziaływaniu na środowisko,
 • analizę alternatywnych wariantów (opcji),

Biznes planu przedsiębiorstwa, składającego się z części opisowej oraz części ekonomiczno-finansowej, na którą składają się m.in.:

 • przyjęte założenia metodyczne,
 • rachunek wyników wraz z zestawieniami analitycznymi,
 • przepływy pieniężne,
 • bilans,
 • NVP,
 • IRR,
 • MIRR,
 • okres zwrotu,
 • wskaźniki,
 • analiza wrażliwości,
 • analiza scenariuszowa,
 • komentarze i interpretacje wniosków

Wyceny majątku przedsiębiorstwa metodami:

 • majątkowymi (skorygowanych aktywów netto),
 • poprzez wyliczenie odchyleń wartości księgowych poszczególnych składników aktywów przedsiębiorstwa od ich wartości rzeczywistej,
 • poprzez identyfikację praw przedsiębiorstwa do aktywów nie wykazywanych w bilansach (pozabilansowych) i wycenę tych praw,
 • poprzez skorygowanie wartości aktywów o wartości pozabilansowe oraz ciążące na przedsiębiorstwie zobowiązania, w tym i zobowiązania nie ujawnione w bilansie,
 • dochodowymi (zdyskontowanych przepływów pieniężnych).